• head_banner_01

LED afişa seriýaly aýna LED displeý

LED afişa seriýaly aýna LED displeý

Gysga düşündiriş:

  • Haryt görnüşi:P2.571mm
  • Material:Alýumin
  • Goýmalar:LED afişasy
  • Aýratynlyklary:.Eňil
  • Ölçegi:1944mmx576mm

Dogry täsir galdyryň we her bir giňişlik üçin “LED PosterHIGH VERSATILITY” bilen täze saklaýyş güýji dörediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dogry täsir ediň we täze dörediňLED afişasy bilen togtatmak

广告 机 -4.jpg

 ÜPJÜNÇILIK ÜÇINHER giňişlik

1502348762364479.jpg

Awangard sanly afişa çarçuwasy

“EACHINLED LED” afişasy has ýumşak we has ýuka profil bermek üçin iň täze tehnologiýalar bilen işlenip düzüldi.Ajaýyp anodlaşdyrylan ýeňil, ýöne çydamly alýuminiýde, afişanyň çarçuwasynyň agramynyň 35 kg-dan az bolmagy üçin has ykjam we gurmak aňsat bolar ýaly ýasaldy.

Öz wideo, ses ýa-da suratlar sanawlaryny islän wagtyňyz, islendik ýerde LED afişasy bilen tomaşa etmek ýa-da ekranlaşdyrmak artykmaçlygyndan lezzet alyň.Sanly mazmunyňyzy güýçli gurlan media pleýerimizde WiFi ýa-da USB arkaly täzeläň.Ekranda aňsat yzarlamak menýusy mazmunyňyzy tertipleşdirmegi düýbünden ýönekeýleşdirýär we haýsydyr bir çylşyrymly konfigurasiýa zerur däl!

Hyzmat etmek we panelden modul çalyşmak bilen meşgullanmagyň çalt amatlylygyny diňe tutawaçly magnit bilen gowy görersiňiz.Modullary birikdirmekde patentlenen simsiz tehnologiýanyň kömegi bilen. LED afişaňyza mahsus başga bir artykmaçlyk.

Her EACHINLED LED afişa ulgamyna ussatlyk bilen girizilen futuristik akylly modul onuň kuwwatydyr.Paralel gaýtadan işlemäge ukyply ýokary öndürijilikli Internet Siklon IV FGPA töwereginde işlenip düzülen we MCU dolandyryş gurallary bilen has çuňňur integrasiýa displeý modulynyň aragatnaşyk we dolandyryşda özbaşdak bolmagyna mümkinçilik berýär.Bilelikde “Smart Module” -niň özenini emele getirýärler we güýçli wideo gaýtadan işleýiş platformalaryny iberýärler, ähli amallaryň birleşmegini üpjün edýärler, şeýlelik bilen ekrana gözegçilik amallary we awtomatiki usulda işlemek ýaly üznüksiz baglanyşyklary üpjün edýärler.

 

LED afişanyň deslapky integrirlenen programma üpjünçiligi, RJ45, WiFi, 3G, USB we HDMI arkaly bir ýerden kompýuter ýa-da Android enjamlary bilen birigmäge mümkinçilik berýär. Bu ekrany kesgitlemegi we ýagtylyk we kontrast ýaly sazlamalary dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar. Noutbuk, planşet ýa-da akylly telefon bolsun, mazmunyňyzy göni enjamyňyzdan oýnaň.Internet arkaly merkezleşdirilen wideo gözegçiligini we dolandyryşy ýerine ýetiriň.Taşlap biljekdigiňiz sebäpli netijeliligiňiz ýokarlanýarSahypada dolandyryş enjamynyň ýa-da PC.administeriň bolmagy we wideoňyzy ofisiňiziň rahatlygyndan gözegçilik etmegiň zerurlygy bolmazdan uzakdan wideo.

⊙ >>>>>>> Önüm gollanmasy PDF-iň doly görnüşini görüňLED ekran, LED paneller, LED displeý tagtasy, wideowall, sanly displeý, pantallalar, açyk ekranlar - Herinled


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň