• head_banner_01

Her habarly habarlar

Habarlar

 • LED moduly näme?LED displeý moduly nämäni aňladýar?

  LED moduly näme?LED displeý moduly nämäni aňladýar?

  LED modul ekranyň esasy bölegidir.LED zynjyr tagtasy we gabyk bilen enjamlaşdyrylan önüm, gaplamak üçin belli bir düzgünlere laýyklykda gurşun monjuklaryny birleşdirip, soňra suw geçirmeýän bejergini goşmak bilen emele gelen önüm.LED modul esasan LED lampadan durýar, ...
  Koprak oka
 • LED çeýe ekran bilen adaty LED displeýiň arasyndaky tapawutlar LED çeýe ekranyň aýratynlyklary:

  LED çeýe ekran bilen adaty LED displeýiň arasyndaky tapawutlar LED çeýe ekranyň aýratynlyklary:

  1. Güýçli uýgunlaşma: keseligine we dikligine egilmek deformasiýasyna gurnalyp bilner, hatda çylşyrymly gurnama gurşawynda-da ajaýyp surat görkezip biler.2. pleönekeý tehniki hyzmat: asyl gurnalan zolak gurluşyny ulanyp, diňe bir bagy çalyşmak üçin diňe 3 sany hoz gerek ...
  Koprak oka
 • Açyk LED displeý gurmak üçin seresaplyklar

  Açyk LED displeý gurmak üçin seresaplyklar

  Açyk LED displeý gurlanda aşakdaky nokatlara üns bermeli.1. Ekranyň ekranynda we binasynda ýyldyrymdan goramak enjamlary oturdylýar Ekranyň ekrany ýyldyrym çakmagy sebäpli gowşak tok we güýçli magnitiň gabawyndan ejir çeker, şonuň üçin esasy ...
  Koprak oka
 • LED displeýiň amaly ssenarileri haýsylar?

  LED displeýiň amaly ssenarileri haýsylar?

  LED tehnologiýasynyň yzygiderli ösmegi we kämilleşmegi bilen ýapyk LED displeýler, esasanam kiçi aralyk önümleri, bökdençsiz bölünişi, ýokary täzeleniş tizligi, ýokary kesgitlemesi, az energiýa sarp edilişi, uzak ömri we beýleki artykmaçlyklary sebäpli bazar tarapyndan has gowy görülýär.Onda näme ...
  Koprak oka
 • Kakynda Günorta Koreýa 8K LED displeý gelýär

  Kakynda Günorta Koreýa 8K LED displeý gelýär

  Günorta Koreýa 8K LED displeý ýakyn wagtda 99.35 inedördül metr P1.56 LED wideo diwary Koreýanyň günortasyndaky CBD (Merkezi işewür etrapçasynda) ulanyşa berler.Günorta Koreýanyň işewürlik, maliýe we medeniýetiň bu strategiki merkezinde “Herinled” uly rol oýnar ...
  Koprak oka
 • Herinled-Ysraýyl habarlar teleýaýlymy

  Herinled-Ysraýyl habarlar teleýaýlymy

  “Golden Ratio Series P1.56” teleýaýlym ýaýlymyny bezär LED teleýaýlym tehnologiýasynyň we sanly tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen telewizion ýaýlym otaglary täzelenýär.Yzky görnüş hökmünde, LED ekranlar teleýaýlym görkezişiniň mazmunynyň üýtgemegine görä özboluşly saýt effektini üpjün edýär.Söwda bilen deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýyldaky Milli festiwal dynç alyşyndan soň, EACHINLED köp sargyt aldy.

  2021-nji ýyldaky Milli festiwal dynç alyşyndan soň, EACHINLED köp sargyt aldy.Zawodymyz sargytlary meýilleşdirmek we önümçilik tertibini güýçlendirmek bilen meşgullanýar.Bu ýerde käbir wekilçilikli taslamalarymyzy siziň bilen paýlaşmak isleýäris: I. Hususy galyndy önümi - Içerki kiçi göwrümli seriýa P ...
  Koprak oka
 • GOB tehnologiýasynyň kärende LED ekranlary bilen integrasiýasy ýokary wizual we taktiki tejribe getirýär.

  GOB tehnologiýasynyň kärende LED ekranlary bilen integrasiýasy ýokary wizual we taktiki tejribe getirýär.

  Soňky ýyllarda LED ekranlaryny kärendesine almak bazary has işjeňleşdi.Adamlarda ultra-ýokary kesgitli dis-play we LED ekranyň ýokary tekizligi üçin has ýokary we has ýokary talaplar bar.Şeýle-de bolsa, adaty SMD tehnologiýasy bu talaplary ýerine ýetirip bilmedi ...
  Koprak oka
 • Akylly polýus LED displeý çözgüdi

  Akylly polýus LED displeý çözgüdi

  Häzirki wagtda akylly polýus LED displeýiň ulanylyşy has giňeldi.Döwrebap şäherleriň ähli ugurlaryna aralaşyp, kem-kemden maglumat gurluşygynyň ösmegine amatly şert döredýär we displeý bazary segmentine janlylyk girizýär.Imp hökmünde ...
  Koprak oka
 • 2018 Global LED Sanly Ekran we Mikro LED Ekran Bazar Outlook- LEDinside

  2018 Global LED Sanly Ekran we Mikro LED Ekran Bazar Outlook- LEDinside

  Bazar gözleg firmasy TrendForce, 2018 Global LED Digital Display we Micro LED Display Market Outlook bölümi bolan LEDinside-iň soňky hasabatyna görä, ykdysady çökgünlik sebäpli global LEDdisplay bazary çäkli ösüşi başdan geçirdi we adaty displeýiň bazar islegi azaldy ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli açyk LED displeý näme?

  Qualityokary hilli açyk LED displeý näme?

  Açyk LED displeýleriň hemmesi deň derejede döredilenok.Köp sanly wariant we aýratynlyk bar bolsa, iň laýyk birini saýlamak kyn bolup biler.Käbir “LED displeý” öndürijileri hil derejesini görkezýär, beýlekileri bolsa iň oňat bahaly açyk LED displeýi üpjün etmäge ünsi jemleýär.Haýsyny islärdiňiz ...
  Koprak oka
 • Açyk LED displeýine haýsy meselelere üns bermeli?

  Açyk LED displeýine haýsy meselelere üns bermeli?

  Açyk LED displeý, ýel we ýagyşy başdan geçiren tehniki hyzmatyna has köp üns berýär.Şonuň üçin has gowy material saýlamaly, indi bolsa has gowy gorag ulgamy däl LED displeýiň hiliniň peselmegine sebäp bolýan LED displeý öndürijileri barha köpelýär.Usul / ädim Müşderileriň köpüsi düşnükli däl ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3