• head_banner_01

Kakynda Günorta Koreýa 8K LED displeý gelýär

Kakynda Günorta Koreýa 8K LED displeý gelýär

Kakynda Günorta Koreýa 8K LED displeý gelýär

99.35 inedördül metr P1.56 LED wideo diwary Koreýanyň günortasyndaky CBD (Merkezi işewür etraby) ulanyşa başlar.Günorta Koreýanyň işewürligi, maliýe we medeniýetiniň bu strategiki merkezinde “Herinled” LED ekranlary bilen täjirçilik mahabatynda uly rol oýnar.Ajaýyp wizual effektler bilen, “Herinled” -iň LED wideo diwary iň ýokary hasyllylygy bilen has köp maksatly müşderini CBD-e çeker.

Jemgyýetiň ösmegi we tehnologiýanyň ösmegi bilen ullakan zynjyr dükanlarynda we ýerasty söwda merkezlerinde barha köp sanly sanly belgiler görünýär.LCD wideo diwarlary, ak tagtalar we çap edilen afişalar bilen deňeşdirilende, LED wideo diwarlary bökdençsiz bölünişi, ýokary ýagtylygy, giň görüş burçy we reňkini gowy dikeltmek bilen güýçli we şeýlelik bilen has köp müşderini özüne çeker.Ösen LED tehnologiýasynyň kömegi bilen, LED displeýler sanly displeý meýdanynda şunuň ýaly üstünlikli bazar paýyny eýeledi.Çak edilişi ýaly, LCD displeýleri we çap edilen afişalary has giň ugurda täjirçilik mahabat usuly hökmünde ilkinji wariant bolar.

Bu bäsleşikde, Nirwana seriýamyz hem mutlak artykmaçlygy sebäpli müşderileriň göwnünden turdy.Diňe 42 mm (1,65 inç), 5.2kg (12,1 fb) we paneliň ululygy 600 * 337.5mm 16: 9 tizlik bilen.Içerki ýapyk gurnama önümimiz hökmünde, söwda merkezlerinde, hususy kinoteatrlarda, mejlisler otaglarynda, howa menziliniň mahabatynda, ybadathanalarda we beýleki ýapyk jaýlaryň talaplaryna laýyk bolup bilýän ýeňil, az energiýa sarp etmek we çeýe bölüniş artykmaçlyklary bilen giňden ulanylýar. mahabat ekrany taslamalary we bazar ony şübhesiz mähirli garşy aldy.Ortaça aýlyk ortaça 250 inedördül metrden gowrak satuw bilen, "internet meşhurlary" önüminiň adyna mynasyp.
Soňky ýyllarda LED displeý bazarynyň ösüş tendensiýasyna görä kiçi meýdança geljekdäki ösüş ugruna öwrüldi.Häzirki wagtda önümleriň bu tapgyry MiniLED, Micro LED we ş.m. bazarda birin-birin ýüze çykýar, ýagny 0.9 mm aralyk ekrany giňden elýeterlidir.Mini LED ýakyn wagtda köpçülikleýin öndürilip, displeý bazarynda işjeň işleýän adaty önüme öwrüler diýip ynanýarys.Her bir ugur, bu ugurda öňe gitmegi dowam etdirer, pudagyň ösüşindäki kynçylyklary ýeňip geçmäge, LED kiçi göwrümli displeýiň hyzmat diapazonyny giňeltmäge we akylly gözegçiligi amala aşyrmaga synanyşar.

260543634_1544559352584530_2878023493869494745_n
Gob Led Ekrany
2k Led diwar
2k Led diwar
260975436_1544559392584526_1701930410536729381_n
2k Led diwar

Iş wagty: 21-2022-nji fewral