• head_banner_01

LED çeýe ekran bilen adaty LED displeýiň arasyndaky tapawutlar LED çeýe ekranyň aýratynlyklary:

LED çeýe ekran bilen adaty LED displeýiň arasyndaky tapawutlar LED çeýe ekranyň aýratynlyklary:

1. Güýçli uýgunlaşma: keseligine we dikligine egilmek deformasiýasyna gurnalyp bilner, hatda çylşyrymly gurnama gurşawynda-da ajaýyp surat görkezip biler.

2. pleönekeý tehniki hyzmat: asyl gurnalan zolak gurluşyny ulanyp, diňe bir ýagtylyk zolagyny çalyşmak üçin diňe 3 sany hozy nurbat etmeli.
gob-led-displeý

3. protectionokary gorag derejesi: gorag derejesi IP65-e ýetip biler.Güýçli ýagyşdan we ýyldyrym howasyndan gorkmaýar.Açyk gurşawda ulanylyp bilner.

4. Lightagtylyk: agramy bary-ýogy 10kg / is, bir adam önümi aňsatlyk bilen gurup we göterip biler, gurnama wagtyny we gurnama çykdajylaryny tygşytlap biler.

5. Aç-açanlyk: önümiň geçirijiligi 60% -e ýetip biler we ýel garşylygy gaty pes bolar ýaly piksel zolakly gurluş dizaýny kabul edilýär.Iň güýçli 12 ýele garşy durup biler we şemally howada ulanylyp bilner.

6. Inçe: galyňlygy bary-ýogy 10mm bolup, az ýer tutýar, sahna meýdançasyny we transport we gaplaýyş ýerini tygşytlaýar.
daşarda görkezilen ekran (4)

7. Çalt wilka: birleşdiriji ygtybarly we ygtybarly hünär awiasiýa wilkasyny kabul edýär.IP65-den pes bolmadyk ýokary gorag derejesi bar we çalt sökülip bilner.

Adaty ýapyk / açyk LED displeýiň aýratynlyklary:

1. brightokary ýagtylyk: öý LED displeýiniň ýagtylygy 8000cd / m2-den, ýapyk LED displeýiň ýagtylygy has ýokary, umuman 2000cd / m2-den uly.
p2.97-ýapyk görnüşli ekran

2. Uly görüş burçy: içerde görmek burçy 160 gradusdan, öý hojalygynyň görüş burçy bolsa 120 gradusdan ýokary bolup biler.Görüş burçy gaty giň, tomaşaçylara birnäçe tarapdan tomaşa etmek üçin amatly.

3. Uzak hyzmat ediş möhleti: LED-iň hyzmat ediş möhleti 100000 sagatdan (on ýyl) dowam edýär.

4. Ekranyň meýdany uly ýa-da kiçi bolup, bir inedördül metrden az bolup, ýüzlerçe ýa-da müňlerçe inedördül metre çenli bolup biler.

5. Kompýuter interfeýsi bilen birikmek amatly, baý programma üpjünçiligini goldaýar we tekst, suratlar, wideo we beýleki mazmun görnüşlerini oýnap bilýär.


Iş wagty: Iýul-15-2022