• head_banner_01

Herinled-Ysraýyl habarlar teleýaýlymy

Herinled-Ysraýyl habarlar teleýaýlymy

“Golden Ratio Series P1.56” telewizion ýaýlym otagyny bezär

LED teleýaýlym tehnologiýasynyň we sanly tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen telewizion ýaýlym otaglaryndaky enjamlar täzelenýär.Yzky görnüş hökmünde, LED ekranlar teleýaýlym görkezişiniň mazmunynyň üýtgemegine görä özboluşly saýt effektini üpjün edýär.Adaty ýaşyl ekran bilen deňeşdirilende, LED ekranlar has aýdyň, reňkli we interaktiw bolup, obýektleri atyş gurşawyna gowy birleşdirýär.Şonuň üçin bu telewizion studiýanyň aýrylmaz bölegi boldy.
 
Iýerusalim habarlar ýaýlymy Ysraýylda möhüm habar beriş guramasy, şeýle hem halkara ýerindäki esasy habar beriş serişdelerinden biridir.“Herinled” 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda bu taslamanyň teklibini gazanmak üçin uly hormat we birnäçe gün ozal Ysraýylyň Iýerusalim habarlar ýaýlymynda 50 inedördül metrlik “Altyn gatnaşygy seriýasy Pitch P1.56” LED ekrany üstünlikli tamamlandy.Iýerusalim teleýaýlymy bu telewizion ekranyň üsti bilen özüniň ekzotik syýasatyny, ýaşaýşyny, medeniýetini dünýä görkezýär.
 
1639464353 (1)
Iýerusalim ýaýlymlary üçin bu taslamanyň potratçysy, “Herinled” bilen 2 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edýär.Bu ugurda uzak möhletli işdeşimiz.Bu gezek bolsa, wideo konferensiýasy arkaly LED ekrany nädip gurmalydygy, haýsy LED kontrolleýjisi, näçe polat gurluşy ulanylandygy, ýerdäki yşyklandyryş ulgamy we ş.m. jikme-jiklikleri ara alyp maslahatlaşdyk we netijede ajaýyp çözgüt tapdyk.“Herinled” teleýaýlymynyň LED ekran dizaýny üçin örän täsirli we tejribeli tehniki topary bar.Mundan başga-da, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin Iýerusalimiň ýerleşişiniň 3D modelini hödürleýäris.Bu proses gaty kyn, ýöne ahyrsoňy, “Golden Ratio Series Pitch” önümimiz müşderileriň barlamak synagyndan ähli synaglardan geçdi.
 
1639464379 (1)
Herinlediň “Altyn gatnaşygy seriýasy” meýdançasy deň-duşlaryndan iň gowy ýapyk LED ekranydyr.Şkaf ýokary takyk örtükli alýuminiýden ýasalýar, şonuň üçin agramy bary-ýogy 34mm çuňlugy bilen 5 kg.Elbetde, dünýädäki iň inçe LED ekranyň biridir.Şeýle hem, kabinet uzyn maglumat kabelleri bolmazdan maglumatlary geçirmek üçin pin dizaýnyny ulanýar, şonuň üçin tehniki işgärleriň problemalary barlamagy has ygtybarly we aňsat.Şol bir wagtyň özünde, “Golden Ratio Series Pitch” 16: 9 görüş gatnaşygy bilen işlenip düzüldi, ululygy çäklendirilmezden uly formatdaky LED ekrany bölmek has aňsat.Täzelenme tizliginde (3840 GHz-dan 4880 GGs) we çal reňkde (20 bit) has gowy öndürijiligi bar, hatda güýçli ýagtylyk gurşawynda hem görülýär, mazmuny gowy we düşnükli bolýar.
s3
Sebitleýin satuw müdiri Eho hanym: “Taslama bilen meşgullananymda, müşderiler kamerada ekran düşürilende müşderiler çyzgydan gorkýarlar.Problemöne meseläni öňki tejribämizden alýarys we müşderä düşürilýän kameralaryň burçlaryny sazlamagy teklip etdik we müşderä gen-gulp funksiýasy bilen kameralary ulanmagy maslahat berdik ".
 

 


Iş wagty: 14-2021-nji dekabry