• head_banner_01

Açyk LED displeý gurmak üçin seresaplyklar

Açyk LED displeý gurmak üçin seresaplyklar

Açyk LED displeý gurlanda aşakdaky nokatlara üns bermeli.

1. Ekranyň ekranynda we binasynda ýyldyrymdan goramak enjamlary oturdylýar

Ekranyň ekrany ýyldyrym çakmagy sebäpli gowşak tok we güýçli magnitiň gabawyndan ejir çeker, şonuň üçin ekranyň esasy göwresi we gabygy durnukly toprak enjamyny saklaýar we toprak siminiň garşylygy 3 ohm awtobusdan pesdir , ýyldyrym çakmagy netijesinde dörän köp mukdarda tok derrew çykarylyp bilner.
Gob Led Ekrany

2. Suw geçirmeýän we çyglylyga garşy

Açyk LED displeý ekrany çylşyrymly gurşawda.Gurnanyňyzda suw geçirmeýän we çyglylyga garşy mesele göz öňünde tutulmaly we ekranyň ekrany gowy zeýkeş turbasy bolmaly.

3. Howa çalşygy we sowadyjy enjamlary oturdyň

Ekranyň ekrany işledilende belli bir mukdarda ýylylyk döreder.Işleýiş temperaturasy gaty ýokary bolsa we ýylylygy aýyrmak gowy bolmasa, ekranyň kadaly işlemezligi üçin elektron enjamlaryň kadaly işlemegi ýa-da zaýalanmagy ähtimal.Şonuň üçin LED displeýiň içki temperaturasyny ýeterlik aralykda saklamak üçin howa çalşygy we sowadyjy enjamlary oturtmak zerurdyr.

LED displeýiň ekranynyň täsirini gowulandyrmak üçin aşakdaky taraplardan başlap bileris:

1 full Doly reňkli LED displeýiň nokat aralygyny azaltmak

Doly reňkli LED displeýiň nokat aralygyny azaltmak ekranyň aýdyňlygyny ýokarlandyryp biler, sebäbi nokat aralygy näçe kiçi bolsa, doly reňkli LED displeýiň bir meýdany üçin piksel dykyzlygy näçe ýokary bolsa, şonça-da köp jikme-jiklik görkezilip bilner we surat ekrany has näzik we ömürlik ýalydyr.
Gob Led Ekrany

2 full Doly reňkli LED displeýiň kontrastyny ​​gowulandyryň

Kontrast, görüş effektine täsir edýän esasy faktorlardan biridir.Umuman aýdanyňda, kontrast näçe ýokary bolsa, şonça-da düşnükli we ömürlik, reňk has açyk we ajaýyp.Contrastokary kontrast, suratyň aýdyňlygy, jikme-jik öndürijiligi we çal derejeli öndürijiligi üçin örän peýdalydyr.

3 full Doly reňkli LED displeýiň çal derejesini ýokarlandyrmak

LED displeýiň çal derejesi, ýagtylyk derejesini tapawutlandyryp bilýän iň esasy reňkden iň ýagtylyga çenli ýeke-täk esasy reňk ýagtylygyny aňladýar.Doly reňkli LED displeýiň çal derejesi näçe ýokary bolsa, reňk şonça-da baý we reňk şonça-da ajaýyp bolar;Munuň tersine, ekranyň reňki ýeke we üýtgemegi ýönekeý.Çal reňkiň gowulaşmagy LED uly ekranyň reňk çuňlugyny ep-esli gowulaşdyryp, şekil reňkiniň görkeziş derejesini geometrik ýokarlandyryp biler.Indi doly reňkli LED displeý öndürijileri, surat derejesi jikme-jiklikleri tapawutlandyryp biler we ekranyň täsiri has näzik, ömürlik we reňkli bolar ýaly, 14bit ~ 16bit ekranyň çal reňkine düşünip biler.

4 full Doly reňkli LED displeýiň we wideo prosessoryň utgaşmasy

LED wideo prosessor, şekiliň hiliniň pesligi bilen signallary üýtgetmek üçin öňdebaryjy algoritmleri ulanyp biler we şekil görkezilişiniň jikme-jikliklerini gowulandyrmak we şekiliň görkezilişiniň hilini ýokarlandyrmak üçin aýralyk, gyrasy ýitileşmek we hereketiň öwezini dolmak ýaly birnäçe işlemegi amala aşyryp biler. .Wideo prosessor şekiliniň gysylmagyny gaýtadan işlemek algoritmi, şekiliň aýdyňlygynyň we çal derejesiniň kiçelmeginde saklanmagyny üpjün etmek üçin kabul edilýär.Wideo prosessoryna, doly reňkli LED displeýiň ýumşak we düşnükli suratlaryň çykmagyny üpjün etmek üçin şekiliň ýagtylygyny, kontrastyny ​​we çal derejesini gaýtadan işlemek üçin baý şekil sazlaýyş opsiýalary we sazlaýyş effektleri gerek.

 

 


Iş wagty: Iýul-09-2022