• head_banner_01

Kärhana habarlary

Kärhana habarlary

 • Herinled-Ysraýyl habarlar teleýaýlymy

  Herinled-Ysraýyl habarlar teleýaýlymy

  “Golden Ratio Series P1.56” teleýaýlym ýaýlymyny bezär LED teleýaýlym tehnologiýasynyň we sanly tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen telewizion ýaýlym otaglary täzelenýär.Yzky görnüş hökmünde, LED ekranlar teleýaýlym görkezişiniň mazmunynyň üýtgemegine görä özboluşly saýt effektini üpjün edýär.Söwda bilen deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýyldaky Milli festiwal dynç alyşyndan soň, EACHINLED köp sargyt aldy.

  2021-nji ýyldaky Milli festiwal dynç alyşyndan soň, EACHINLED köp sargyt aldy.Zawodymyz sargytlary meýilleşdirmek we önümçilik tertibini güýçlendirmek bilen meşgullanýar.Bu ýerde käbir wekilçilikli taslamalarymyzy siziň bilen paýlaşmak isleýäris: I. Hususy galyndy önümi - Içerki kiçi göwrümli seriýa P ...
  Koprak oka
 • GOB tehnologiýasynyň kärende LED ekranlary bilen integrasiýasy ýokary wizual we taktiki tejribe getirýär.

  GOB tehnologiýasynyň kärende LED ekranlary bilen integrasiýasy ýokary wizual we taktiki tejribe getirýär.

  Soňky ýyllarda LED ekranlaryny kärendesine almak bazary has işjeňleşdi.Adamlarda ultra-ýokary kesgitli dis-play we LED ekranyň ýokary tekizligi üçin has ýokary we has ýokary talaplar bar.Şeýle-de bolsa, adaty SMD tehnologiýasy bu talaplary ýerine ýetirip bilmedi ...
  Koprak oka
 • Biz diňe bir LED ekran öndürijisi däl

  Köne hytaýly bir söz bar: Sarp ediji şa, bu biziň üçin iň gymmatlydygyňyzy aňladýar.Bu ýagdaýda özümizden talaplary talap etmeli.Biziň wezipämiz diňe bir öňdebaryjy paneli öndürmek bilen çäklenmän, eýsem size gowy taslama çözgüdini bermekden ybarat.Mysal üçin, buýruk aldyk ...
  Koprak oka
 • Liwan LED ekranlary üçin eltip bermek

  Liwan LED ekranlary üçin gowşuryş Dekabr aýynda LED displeýlerini Liwana iberýäris.LED diwarlarymyz ýokary hilli we 2 ýyl kepillik berýäris.Bizde berk hil gözegçiligi bar: Önümçiligiň her ädimini barlaýarys (LED moduly üçin synag we garramak - LED şkaf ýa-da LED paneli - LED s ...
  Koprak oka
 • Taýland LED displeýi üçin eltip bermek

  Taýlandyň LED displeýi üçin gowşuryş Dekabr aýynda Taýlandyň Bangkok şäherine LED wideo diwarlaryny iberýäris.LED diwarlarymyz ýokary hilli we 2 ýyl kepillik berýäris.Bizde berk hil gözegçiligi bar: Önümçiligiň her ädimini barlaýarys (LED moduly üçin synag we garramak - LED şkaf ýa-da LED ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli Sloweniýanyň LED ekranlary üçin eltip bermek

  Qualityokary hilli Sloweniýanyň LED ekran ekranlary üçin gowşuryş Noýabr aýynda LED wideo ekranlaryny Sloweniýa iberýäris.LED wideo ekranlarymyz ýokary hilli we 2 ýyl kepillik berýäris.Bizde berk hil gözegçiligi bar: Önümçiligiň her ädimini barlaýarys (LED moduly üçin synag we garramak ...
  Koprak oka
 • Taýlandly müşderiler 16-njy oktýabrda LED displeýleri üçin zawodymyza baryp gördüler

  16-njy oktýabrda (sişenbe) Taýlandly müşderimiz zawodymyza baryp gördi.Zawodda gezelenç barada ýokary baha berýärler;“LED” displeý panellerimiz we hünärimiz bilen bilelikde hyzmatymyz olaryň ykrar etmegine we ynamyna eýe boldy.Maňa Taýlandyň ýörite naharlaryny getirýärler, meniň pikirimçe ...
  Koprak oka
 • Çiliden gelen müşderiler 26-njy sentýabrda Pantallas LED zawodymyza baryp gördüler

  26-njy sentýabrda Çiliden gelen müşderimiz zawodymyza baryp gördi.“Pantallas LED Publicidad para Exteriores” (Daşarky mahabat LED ekranlary) 10m * 3m we 4m * 3m köp üns berdiler.Zawod gezelençinde, olaryň gyzyklanýan köp soraglaryny jikme-jik ara alyp maslahatlaşýarys.Okuwdan soň ...
  Koprak oka
 • Çiliden gelen müşderi 24-nji maýdan 29-njy maý aralygynda fotosuratymyza (Pantallas de LED-ler üçin) baryp gördi

  24-nji maýdan 29-njy maý aralygynda Çiliden gelen müşderimiz zawodymyza baryp gördi.“Pantallas LED” (LED displeý ekrany) 6m * 4m köp üns berdiler.Zawodda gezelenç barada ýokary baha berýärler;önümlerimiz we hyzmatymyz Professionalizm bilen bilelikde olaryň ykrar edilmegine we ynamyna eýe boldy.An ...
  Koprak oka
 • Italiýaly müşderimiz 27-nji iýunda zawodymyza baryp gördi

  27-nji iýulda (çarşenbe) Italiýaly müşderimiz zawodymyza baryp gördi.“LED Monitorlar” / “LED” ekranlarymyz bilen baglanyşykly ähli taraplary görkezdik, meselem: “LED Displeýiň” nädip işlemelidigini nädip dolandyrmalydygyny nädip dolandyrmalydygyny dolandyrmak prosesi - Awtomatiki önümimiz ...
  Koprak oka