• head_banner_01

P2 Kiçijik Piksel Pitch ýapyk LED displeýleri

P2 Kiçijik Piksel Pitch ýapyk LED displeýleri

Gysga düşündiriş:

  • Haryt görnüşi:P2 P3
  • Material:Alýumin
  • Goýmalar:Maslahat otagy
  • Aýratynlyklary:.Eňil
  • Ölçegi:512 * 512mm

Konferensiýalar üçin P2 ýapyk HD hadysany kärendesine alýan LED ekrany


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

P2 Konferensiýalar üçin ýapyk LED piksel ýapyk LED displeýleri

 

Oorapyk sahna, teleýaýlym, konsert, tema seýilgähi, Sahna çykyşy, göni wakalar, gijeki klub üçin Dj stendi, konsertler, festiwallar, gülkünç wakalar, dükan penjireleri ýa-da sergiler, konferensiýa, sahna fonlary we mahabat we güýmenje maksatly beýleki ýerler.

 

1. refrokary täzeleniş tizligi 3840HZ-a ýetip biler.Iň oňat hilli IC bilen, ajaýyp wizual effekti görkezip biler.

2. Gurnalan moduly çalyşmak üçin paneliň arka tarapyny aýyrmagyň zerurlygy ýok.

3. Die guýma alýumin şkafy, bir şkafy 8KG ýaly ýeňil edýär.

4. designedörite işlenip düzülen maskalar keseligine seretmek burçuny 140 dereje edip biler.

5. 500mmx500mm we 500mmx500x1000mm dürli wakalarda ulanmak üçin amatly ulanylyşy garyşdyryp biler.

6. brightagtylygy awtomatiki sazlaýyş tehnologiýasy we PFC elektrik üpjünçiligi bilen utgaşdyrylan pes tok, energiýany 35% -den köp tygşytlap biler, bu bolsa 35% pul tygşytlamagy aňladýar.

LED displeý tehnologiýasy we displeý bazaryndaky isleg yzygiderli artýar, kiçijik piksel P2mm ýapyk LED displeý indi meşhur bolýar.Häzirki wagtda ýapyk durnukly P2 LED displeý, ýapyk durnukly displeý bazaryndaky iň kiçi pikselli LED displeýdir.P2mm ýapyk SMD LED displeý ýokary kesgitleme we ýokary kontrastly ulanmak üçin ýörite döredilip, ekranda tomaşaçylar üçin has aýdyň surat we wideo görkezilmeli, inedördül metre ýokary dykyzlyk we 2.0mm çyzyk we sütün aralygy, P2 Içerki programmalarda HD wideo standarty talap edilýän bolsa, kesgitlenen LED displeý.we konferensiýa otaglarynda, gözegçilik otaglarynda, dolandyryş otaglarynda ýa-da ýokary kontrastly, ýakyndan synlamagyň zerur ýerlerinde giňden ulanylýar.

Soňky ýyllarda “Herinled P2” ýapyk görnüşli ekran ekrany öňdäki hatara çykýar we ajaýyp derejesine, ýokary takyklygyna, ýokary ygtybarlylygyna, ýokary durnuklylygyna we ajaýyp wizual görnüşine baglylykda LED displeý bazarynda agdyklyk edýär.
berk önümçilik gözegçiligi we ýokary hilli LED materiallary bilen, P2mm LED belgimiz ultra-real we aýdyň wizual effekt hödürläp, ýokary çözgütli standart HD displeý çözgüdini hödürläp biler.we has ýokary, ýokary hilli gara SMD2020 LED, P2mm ýapyk durnukly LED ekranymyzyň ýarym açyk gurşawda-da uly ak deňagramlylygyny üpjün etmek üçin.Mundan başga-da, P2 ýapyk LED belgimizi üýtgeşik, durnukly we ultra ümsüm etmek üçin professional kabinet dizaýny we ýokary netijeli güýç dizaýny.Mundan başga-da, dünýäde öňdebaryjy LED displeý dolandyryş ulgamy, Herinled P2mm ýapyk durnukly LED ekrany aňsat işlemek we mazmunly dolandyryş funksiýasy üçin ulanylýar.Mundan başga-da, dürli ýetişen gözegçilik taslamalary P2 LED displeýimiziň tutuş öndürijiligini gowulaşdyrdy we has köp müşderi bizi uzak möhletli P2 ýapyk LED belgisi üpjün ediji we üpjün ediji hökmünde saýlaýar.Bu biziň abraýymyz, şeýle hem biziň üçin itergi bolup durýar, hemişe bolşy ýaly, ýokary hilli kiçi piksel P2 ýapyk görnüşli LED displeý önümleri we hyzmatlary bilen täze we köne müşderiler üçin hemişe bolşy ýaly.
P2 ýapyk durnukly LED displeýimiz hakda has giňişleýin öwrenmek üçin hoş geldiňiz

 

P1.8-ýapyk görnüşli ekran (1)

Kompaniýamyzyň güýji.

Ylmy gözlegler, dizaýn, önümçilik, tehniki hyzmat, satuw we ulgam integrasiýasy bilen birleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde Şençzhenen Herinled Optoelectronics Co.Ltd LED displeý ekranynda ýöriteleşendir.Bizde birnäçe ýyllap berk tehniki güýji bolan ýokary tehnologiýaly önümleriň gözlegleri bilen meşgullanýan ýokary hilli tehniki gözleg topary bar.Şeýle hem, köp baý tejribeli inersenerler we önümi ösdürmek we dizaýn inersenerleri bar.Ösen önümçilik enjamlary we synag gurallary we esasanam ajaýyp marketing topary we kanal hyzmatdaşlary bilen bazaryň giňelmegini we satuwdan soňky hyzmatyny umumy usulda dolandyrýarys.

Sorag-jogap

1) Sargytdan soň okuw

Sargyt ýerleşdirilenden soň programma üpjünçiligini ulanmak, howpsuzlygy dolandyrmak, enjamlary saklamak ýaly ýöriş okuwlary hödürlener

2) Gurmak we düzetmek

Wecould, shemalaryň we asyl gollanmanyň talaplaryna laýyklykda saýt gurmak we düzetmek boýunça hünärmenleri iberip biler.

3) kepillik

Kepillik: 3 ýyl kepillik, ömri abatlamak

Mugt ätiýaçlyk şaýlary bilen enjamlaşdyryň.Iberilenden soň ilkinji 2 ýyl, hiliň özi sebäpli ýüze çykan haýsydyr bir mesele mugt hyzmat etmek üçin jogapkärçilik çekeris.Theüküň bahasyny bize almaly.2 ýyldan soň hyzmat henizem elýeterli, ýöne öndürýän zähmet, maddy we ýük çykdajylary üçin töleg alynýar.

4) Bejeriş

Bejeriş ýörelgeleri: wagtynda jogap bermek, meseleleri asap çözmek we ulanylmagyny üpjün etmek.

Bejeriş döwri: Gurluş ekranynyň tehniki hyzmaty döwründe, ähli tehniki töleglerden boş

Bejeriş döwründen soň diňe maddy çykdajylary we zähmet çykdajylaryny alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň