• head_banner_01

P2.97 Içerki hadysany kärendesine alýan LED ekrany

P2.97 Içerki hadysany kärendesine alýan LED ekrany

Gysga düşündiriş:

  • Haryt görnüşi:S2.97
  • Material:Alýumin
  • Goýmalar:Wakalar önümçiligi
  • Aýratynlyklary:.Eňil
  • Ölçegi:500mmx500mm

P2.97 Forwin seriýasy oorapyk hadysany kärendesine alýan LED ekrany Giriş we aýratynlyklary: Dizaýny bilen tapawutlanyň, P2.97 oorapyk hadysanyň ses wizual enjamlary LED wideo diwarlary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

P3.91 Forwin seriýasy ýapyk hadysany kärendesine alýan LED ekrany

Önümiň tanyşdyrylyşy

1) Grafikleriň we tekstleriň aýdyňlygyny üpjün etmek üçin birmeňzeş ýagtylyk (± 10%) we tolkun uzynlygy (± 2,5nm) deň derejede gyzyl, ýaşyl we gök LED lampalary ulanyň.

2) Modulyň üstüni ýapmak üçin ulanýan ýelimimiz Sourth Koreýadan getirilýär.Fon reňkiniň täsirini peseldýär.LED yşyklandyryjy çyranyň doly siňdirilmegi netijesinde, displeý ýaýlym wagtynda urmbrany we aljyraňňylygy ýok edýär.

3) Plastmassa ýapmagyň çylşyrymly tehnologiýasyny ulanýarys, gorizontal beýikligiň her moduly 0,1 mm-den pes. Şonuň üçin displeýlerimizde LED displeý meýdanynda özboluşly reňk birmeňzeşligi, birmeňzeşligi bar.

4) Modul dizaýny ýygnamagy amatly edýär we şkaflaryň owadan bolmagyny üpjün edýär.

5) Bejeriş kynçylyklary çözülýär we üç ölçegli we nokatdan nokada çeýeligi hakykatdanam durmuşa geçirýär.

6) Bahasy bazardaky şol bir önümleriň arasynda bäsdeşlik edýär we hili kepillendirilýär.

Has artykmaçlygy:
1 Alýumin korpusy, ýeňil daşamak üçin ýeňil agram we ýokary takyklyk gurmak.
2 Bar bolan kontrolleýjä doly laýyk geliň we ekrany titremezden / çalt ýalpyldawuk / mozaika meselesi bolmazdan.
3 Sahna / teleýaýlym görkezişi / studiýasy we beýleki wakalar üçin asma / ýere gurnamagy goldamak.
4 Gural mugt ýygnamak we sökmek.

5 Panel materialy: guýulýan alýumin, çydamlylygy 0,2 mm aralygynda dolandyryp bolýar

6 Diňe 7.5 KG, gaty ýeňil

Oorapyk HD kireýine berýän LED ekrany
Endokary derejeli bazar
Düşnüksiz bölünmek we janköýerlik
Görüş aralygy we giň görmek burçy
Aňsat we çalt ýygnamak we sökmek
Herinled P2.9mm ýapyk HD kärendesi LED ekran wideo diwary täze dizaýn we görnüşi bilen 2.97 mm pikselli ýapyk ýeňil LED ekran panelleri bilen gurnalan we häzirki wagtda ýokary derejeli kärende bazarynda meşhurlyk gazandy.

Içerki P2.97mm kireýine berlen LED wideo diwar displeýinde takyklygy, berk we bökdençsiz bölünişigi gowulandyryp bilýän 2 sany gapdal ulanylýar, bu şeýle hem öňdebaryjy modullaryň, tok üpjünçiliginiň we kabul ediş kartasynyň bolup biljekdigini aňladýan doly giriş LED şkafynyň bir görnüşidir. aňsatlyk bilen P2.97 kärendesine alnan LED wideo diwar ekranyndan aňsatlyk bilen çykarylýar.

P2.9mm ýapyk HD kireýine berlen LED displeý, içerdäki islendik ýagdaýa laýyk has gowy ýapyk ýokary kesgitli wizual çözgüt bolup biler. \
Goýmalar:

Oorapyk sahna, teleýaýlym, konsert, tema seýilgähi, Sahna çykyşy, göni wakalar, klublar, tanyşdyryş, konsertler, festiwallar, zallar, dükan penjireleri ýa-da sergiler, konferensiýa, Freestanding sahna fonlary we mahabat we güýmenje maksatly beýleki ýerler.

 

Tehniki maglumatlar:

FORWIN seriýaly ýapyk kärende LED ekrany spesifikasiýasy
Haryt FORWIN seriýasy FORWIN seriýasy
Pixe Pictch 2.976m 3.91mm
Led encapsulation SMD1515 SMD2121
Skaner tertibi 1/21 Skaner 1/16 Skaner
Her inedördül metr 112,896 piksel 65,536 piksel
Bejeriş usullary Öň / arka hyzmat edip bolýar
Kabinet materiallary Alýumin guýmak
Modulyň ululygy (W * H) 250 * 250mm
Kabinetiň ölçegi (W * H * D) 500 * 500 * 75mm
Bahany täzeläň 3840hz-4880hz
Reňk temperaturasy 9500K ± 500 j Düzülip bilinýän)
Çal reňkli 14-16 bit
Kabinetiň agramy 7.8KG / bölekler
Ightagtylyk (Nits / ㎡) 1100nits
Ortaça sarp ediş 350-400Watt / ㎡
Iň köp sarp ediş 800Watt / ㎡
IP goragy IP43
Işleýiş temperaturasy -20 ° C-den 50 ° C.
Iş güýji 100-240Wolt (50-60hz) UL, CE şahadatnamasy

Önümleriň maglumatlary:

p3.91-ýapyk görnüşli ekran

jaýyň kireýine berilmegi

egri çyzykly ekran

 

Taslamalar

p3-ýapyk-ýolbaşçylyk-ekran

 

 

Kompaniýamyzyň güýji.

Ylmy gözlegler, dizaýn, önümçilik, tehniki hyzmat, satuw we ulgam integrasiýasy bilen birleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde Şençzhenen Herinled Optoelectronics Co.Ltd LED displeý ekranynda ýöriteleşendir.Bizde birnäçe ýyllap berk tehniki güýji bolan ýokary tehnologiýaly önümleriň gözlegleri bilen meşgullanýan ýokary hilli tehniki gözleg topary bar.Şeýle hem, köp baý tejribeli inersenerler we önümi ösdürmek we dizaýn inersenerleri bar.Ösen önümçilik enjamlary we synag gurallary we esasanam ajaýyp marketing topary we kanal hyzmatdaşlary bilen bazaryň giňelmegini we satuwdan soňky hyzmatyny umumy usulda dolandyrýarys.

Sorag-jogap

1) Sargytdan soň okuw

Sargyt ýerleşdirilenden soň programma üpjünçiligini ulanmak, howpsuzlygy dolandyrmak, enjamlary saklamak ýaly ýöriş okuwlary hödürlener

2) Gurmak we düzetmek

Wecould, shemalaryň we asyl gollanmanyň talaplaryna laýyklykda saýt gurmak we düzetmek boýunça hünärmenleri iberip biler.

3) kepillik

Kepillik: 3 ýyl kepillik, ömri abatlamak

Mugt ätiýaçlyk şaýlary bilen enjamlaşdyryň.Iberilenden soň ilkinji 2 ýyl, hiliň özi sebäpli ýüze çykan haýsydyr bir mesele mugt hyzmat etmek üçin jogapkärçilik çekeris.Theüküň bahasyny bize almaly.2 ýyldan soň hyzmat henizem bar, ýöne öndürýän zähmet, maddy we ýük çykdajylary üçin töleg alynýar.

4) Bejeriş

Bejeriş ýörelgeleri: wagtynda jogap bermek, meseleleri asap çözmek we ulanylmagyny üpjün etmek.

Bejeriş döwri: Gurluş ekranynyň tehniki hyzmaty döwründe, ähli tehniki töleglerden boş

Bejeriş döwründen soň diňe maddy çykdajylary we zähmet çykdajylaryny alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň